Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

  • Telefon: 08 - 520 247 00
  • Fax: 08 - 520 247 01
  • E-post: info@bostadsjuristerna.se
  • Hemsida: www.bostadsjuristerna.se
  • Adress: Holländargatan 22, Stockholm

Tvist avseende bostadsrätt eller villa?

Vi anlitas ofta för att förhandla och biträda klienter i tvister kopplade till bostäder. Det kan handla om såväl köprättsliga tvister som tvister mellan beställare och hantverkare eller bostadsrättshavare och bostadsrättsförening. Om du hamnar i en tvist så är det viktigt att veta att du har hjälp av kunniga jurister med erfarenhet av din situation. Bostadsjuristerna har mycket god kunskap om bostadsjuridik, och lång erfarenhet av att förhandla och lösa tvister i och utanför domstol.

Tvist bostadsrätt

“Om det har uppstått en tvist, kan du ha rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag.”

Vad är en tvist avseende bostadsrätt/villa?

En tvist uppstår när ett krav framställs av en part och motparten bestrider detta krav. Det allra vanligaste är att parterna genom ombud först försöker komma till en överenskommelse (förlikning) utanför domstol. Det är också något som normalt också lyckas, speciellt om parterna har rådgivning från ombud.

Ibland går dock tvister om bostadsrätter också vidare till domstol. Tvister mellan köpare och säljare gäller ofta hävdade fel i den sålda bostaden. Sådana tvister handläggs i första instans av tingsrätten där svaranden bor. Den part som stämmer i domstol kallas för käranden, och den part som bestrider kravet kallas för svaranden. Bostadsjuristerna har mycket god erfarenhet av att biträda både kärande och svarande i bostadsrättstvister.

Käranden skall i sin stämningsansökan ange;
1. Yrkandet – vad käranden vill med tvisten (t.ex. hur stor summa hen kräver)
2. Rättslig grund – Varför hen anser sig ha rätt till att få denna summa av motparten. T.ex. att det finns en vattenskada i huset som köpts av svaranden och att skadan enligt bestämmelserna i jordabalken eller köplagen utgör ett dolt fel.
3. Omständigheter som förklarar grunden och beräkningen av yrkandet.
4. Bevisning som åberopas. Huvudregeln är att den som påstår något, har bevisbördan för (skall bevisa) detta.

Om du har hamnat i en bostadsrättstvist kan du ha rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag. Detta innebär i så fall att din försäkring täcker en större del av kostnaden för att driva tvisten. Kontakta oss gärna genom att fylla i formuläret till höger så berättar vi mer om hur vi kan bistå dig. Inledande första samtal är självklart helt kostnadsfritt.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Att hamna i tvist är alltid något man vill försöka undvika, men ibland är det den enda lösningen för att rätt ska bli rätt. Vi har mycket lång erfarenhet av bostadsjuridik och kan bistå dig med såväl juridisk rådgivning som företrädning i process.
LÄS MER

Tvist med hantverkare

Undrar du över dina rättigheter mot hantverkare?

Vatten, fukt och mögel

Har du upptäckt en vatten- eller fuktskada? Fråga en bostadsjurist.

Dolda fel

Har du upptäckt fel eller brister eller har du fått ett krav?

Skadestånd

Har du rätt till skadestånd eller har du fått ett krav?