Stadgeändring

Det finns många anledningar till att ändra i bostadsrättsföreningens stadgar. Här kan du läsa lite mer om några viktiga saker att tänka på. Om er förening önskar en inledande konsultation eller helt nya mönsterstadgar, är ni välkomna att kontakta oss. Vi har tagit fram egna mönsterstadgar som baseras på alla våra erfarenheter från vårt arbete med tvistelösning och styrelserådgivning.

Stadgeändring

”Stadgeändring i er BRF?”

Stadgeändring avseende avgifter i föreningen

I era stadgar anges det vilka avgifter som föreningen har rätt att ta ut från sina medlemmar. Det vanligaste är att årsavgiften utgår från föreningens insatser eller andelstal. Ofta kan det också anges att taxebundna kostnader såsom el, vatten eller bredband kan tas ut per lägenhet eller kvm. I sådant fall innebär det att ni t.ex. kan lägga på t.ex. 300 kr per lägenhet för bredbandet. Om detta tillägg inte finns i stadgarna, måste föreningen fakturera sådana kostnader utifrån andelstal eller insats liksom övriga kostnader. Många föreningar tar ut en extra avgift från de medlemmar som har balkong eller öppen spis i sina lägenheter. Även detta måste anges i stadgarna.

En omtalad fråga är föreningars rätt att ta ut en städavgift från de medlemmar som inte närvarar vid föreningens städdagar. En sådan avgift är inte tillåten, däremot är det faktiskt helt ok att ge medlemmar som är aktiva på städdagarna en avgiftssänkning.

Det är viktigt att styrelsen har kontroll över vilka avgifter som får tas ut från medlemmarna och att det som anges i stadgarna följs. Om er förening vill ta ut avgifter som inte stämmer överens med stadgarna, är det dags att se över en stadgeändring.

Stadgeändring avseende juridiska personer och delat ägande

Enligt bostadsrättslagen är föreningar skyldiga att acceptera att makar, sambor eller registrerade partners samäger en bostadsrätt. Övriga former av delägarskap, t.ex. föräldrar som samäger med ett barn är föreningen inte skyldig att acceptera. Föreningen kan alltså neka medlemskap för en förälder som finansierar barnets boende. Likaså kan föreningen neka juridiska personer (företag) att bli medlemmar i föreningen. Se över vad era stadgar säger och överväg en stadgeändring om ni vill ändra reglerna för delat ägande eller juridiska personer.

Stadgeändring avseende inre och yttre underhåll

Det är en god idé att förtydliga paragrafen om inre/yttre underhåll för att slippa bråk vid underhållsåtgärder eller byggnationer. Vem bekostar vad vid en vattenskada eller ett inbrott? Vår erfarenhet är att det är en god idé att ha stadgar som i detalj anger vad som är bostadsrättshavarens ansvar och vad som är föreningens. Tydliga och genomtänkta stadgar kan förhindra många onödiga grannbråk.

Stadgeändring avseende styrelsen

Ska er styrelse väljas för ett eller flera år? Fler föreningar väljer att göra stadgeändring för att kunna välja styrelseledamöter för två år. Syftet med detta är att hela styrelsen inte skall bytas ut samtidigt. Det skapar en ökad kontinuitet i styrelsearbetet.

Uppdatering av stadgarna

Många föreningar har äldre mönsterstadgar som hänvisar till lagbestämmelser som har ändrats eller som inte finns längre (t.ex. lagen om sambors gemensamma hem som upphörde 2003). Mycket har också ändrats de senaste åren i hur bostadsrättshavare använder och renoverar sina lägenheter. Om ni önskar hjälp med att göra en stadgeändring för att uppdatera era stadgar, kan vi guida er hela vägen.

Avseende stadgeändring – kan vi bistå med;

  • En juridisk analys av era befintliga stadgar
  • Förslag på ändringar utifrån era önskemål eller helt nya mönsterstadgar
  • Förslag till beslutsformuleringar till stämman
  • Informationsmöten för medlemmarna
  • Kallelser till stämma samt infoblad till medlemmarna om röstningsregler m.m.
  • Ordförande och protokollförare vid stämma
  • Registrering av de nya stadgarna

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

På pappret är stadgeändringar en enkel process, men i verkliga livet finns många fallgropar och rum för missförstånd. Med vår hjälp kan ni säkerställa att allt sköts enligt lag och praxis för en så smidig process som möjligt.