Stadgar BRF

Lite förenklat skulle man kunna säga att stadgarna är som föreningens grundlag. Styrelsen får inte agera mot föreningens stadgar även om stämman skulle besluta om det. Eftersom stadgarna är så viktiga för hur föreningen ska skötas, finns det speciella bestämmelser om hur de kan ändras.

Stadgar brf

”Stadgar och stadgeändring – i er BRF?”

Vad ska finnas i stadgarna?

I stadgarna bestäms reglerna för föreningens verksamhet. Alla bostadsrättsföreningar måste ha registrerade och godkända stadgar. Stadgarna är bindande för alla föreningens medlemmar. I 9 kap. 5 § bostadsrättslagen anges ett minimum för vad som måste finnas med i stadgarna.

Det finns också många tvingande bestämmelser i olika lagar som föreningen inte får gå emot. Till exempel kan inte föreningen bestämma att bostadsrättshavaren som bor högst upp skall ansvara för att underhålla yttertaket, eller att den som bor på första våningen ska bekosta dränering av grunden.

2014 bestämdes att föreningar ska ha rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Detta förutsätter dock att föreningens stadgar uttryckligen anger det. Många föreningar uppdaterade därför sina stadgar under 2014. Generellt gäller att föreningen aldrig får ta ut någon avgift från medlemmarna som inte anges i stadgarna.

En av de viktigaste paragraferna i stadgarna för BRF är den som reglerar inre och yttre underhåll. Enligt vår erfarenhet spenderar styrelserna mycket tid på att reda ut vad föreningen respektive medlemmarna ska betala för. I våra mallstadgar har vi lagt mycket tid på den bestämmelsen för att bespara er förening onödiga konflikter om kostnader.

Stadgar i BRF – såhär går det till

Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är överens om det. Detta sker sällan varför det finns ytterligare en regel om röstning i 9 kap 23 § bostadsrättslagen. Regeln säger att röstning skall ske vid två på varandra följande stämmor. På den senare stämman krävs kvalificerad majoritet.

Förslaget på nya stadgar skall bifogas till kallelsen så att medlemmarna kan ta ställning inför stämman. Förslaget måste vara samma vid båda röstningstillfällena. Styrelsen kan alltså inte lägga till något nytt mellan första och andra omröstningen. Om föreningen antar nya stadgar får beslut som bygger på de ändrade stadgarna inte genomföras förrän stadgarna registrerats hos bolagsverket.

Avseende stadgar i BRF – bistår vi gärna med;

  • Analys av er förenings stadgar
  • Informationsmöte med styrelsen eller hela föreningen
  • Förslag på ändringar i era stadgar
  • Anpassning av våra mallstadgar till er förenings behov
  • Ordförande/närvarande på stämma för att gå igenom förslaget med medlemmarna
  • Upplägg av beslutspunkter inför omröstning
  • Informationsblad och kallelse till stämma

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Bra och välskrivna stadgar är en nödvändighet för att en bostadsrättsförening ska fungera på ett bra sätt. Att skapa eller ändra i dessa är lättare sagt än gjort och när en förändring måste till finns det mycket att ta hänsyn till och se upp med. Det kan, helt enkelt, ställa till det om ni som bostadsrättsförening inte ändrar era stadgar enligt gällande lag och praxis. Vi på Bostadsjuristerna är specialiserade på dessa frågor och kan hjälpa er med en smidig och rättssäker process.