Skadestånd Bostadsrätt / Villa

Ett bostadsköp är tveklöst en stor affär men tyvärr inte alltid en god sådan. I värsta fall upptäcker du att du inte alls har fått vad du betalade för, och i en sådan situation är det lätt att känna hopplöshet. Som tur är finns det lagstiftning som ger oss regler för hur bostadsaffärer egentligen får gå till och vilka konsekvenserna blir om dessa inte följs.

skadestånd bostadsrätt

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med frågor om fel i fastighet och köprättsliga fel vid köp av bostadsrätt.


Om du som köpare av en bostad har upptäckt fel och brister i förhållande till vad som avtalats, eller vad du hade anledning att förvänta dig, kan du ha rätt till ersättning från säljaren, antingen genom att priset i efterhand sätts ner eller genom ett skadestånd för att täcka kostnader som du haft. Om det är ett mycket allvarligt fel kan du till och med ha rätt att häva köpet.

Ur en säljares perspektiv kan det finnas möjlighet till skadestånd om en köpare backar ur eller inte betalar. Det blir då en fråga om avtalsbrott. Fortsättningsvis i denna artikel kommer vi dock att fokusera på köparens möjlighet att få prisnedsättning och skadestånd vid fel och brister som visar sig efter det att ett köp har fullföljts.

Prisavdrag – innebär att priset för fastigheten eller bostadsrätten justeras ned så att köparen kompenseras för de fel som påträffats. Priset ska sänkas till vad bostaden hade varit värd om felet hade varit känt redan vid köpet. Om du som köpare redan har betalat hela priset, ska du återfå mellanskillnaden mellan det gamla och det nya fastställda lägre priset, detta blir ditt prisavdrag. Kom även ihåg att redan inlämnad självdeklaration måste justeras och återspegla den nya köpeskillingen.

Skadestånd – är också det ekonomisk kompensation. En typisk situation som kan medföra rätt till skadestånd är om du inte kan bo i din nya bostad medan omfattande reparationer utförs för a att åtgärda felen som upptäckts efter köpet och du därför måste betala dubbla boendekostnader (om du inte har försäkring som täcker denna kostnad.). Skadestånd kan också bli aktuellt för att täcka köparens kostnader för åtgärder som behövts vidtas för fel och skador. Detta kan i vissa fall vara lämpligare än ett rent prisavdrag. Skadestånd används i dagligt tal oftast som en benämning för all typ av ersättning, men termen sammanfaller inte rent juridiskt med ett prisavdrag. Att notera är också även om skadestånd normalt utdöms av domstol, finns det inget som hindrar att två parter i förhandling utanför domstol enas om ett ersättningsbelopp som avser skadestånd.

Hävning– innebär att båda parters prestationer ska återgå. Återbetalning av köpesumman sker av säljaren och köparen lämnar helt enkelt tillbaka lägenheten eller villan till säljaren. Utgångspunkten är att förhållandena återställs till ett läge som om köpet aldrig ägde rum.

Skadestånd bostadsrätt/villa – i ert fall?

Har du upptäckt fel i din nya bostad och känner att du därför betalade alldeles för mycket för den? Kanske finns det dolda skador i badrummet – eller har du upptäckt att boarean är betydligt mindre än vad som angetts? Höjdes avgifterna i din bostadsrättsförening kraftigt precis efter att du flyttade in? “Glömde” din säljare att nämna att den vackra parken precis bredvid ska omvandlas till ett köpcentrum? Kontakta oss gärna om du önskar hjälp med att driva ett krav avseende bostadsrätt eller villa. Det finns en anledning till att vi kallar oss just Bostadsjuristerna. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med frågor om fel i fastighet och köprättsliga fel vid köp av bostad. Krav på skadestånd och återbetalning i förhandling och tvistelösning är sådan frågor vi dagligen arbetar med.

Självklart kan vi också hjälpa dig som har fått något slags krav riktat mot dig.

Vägen till ersättning

Reklamation – Det första som händer om du (eller din köpare) är missnöjd med köpet är att felen reklameras. Alltså att köparen talar om att ett fel har upptäckts och att han vill få kompensation från säljaren. Mäklare är visserligen ibland villig att hjälpa till i förhandling mellan köpare och säljare men det är säljare och köpare som är parter. Det är viktigt att reklamation sker så snart ett fel har upptäckts direkt till säljaren, annars kan köparen förlora sin rätt till ersättning.

Krav – Nästa steg är oftast ett preciserat beloppsbestämt krav. Köparen har undersökt felet och vet hur mycket det kommer kosta att åtgärda. Om det är en bostadsrätt som har sålts, har säljaren rätt att först få avhjälpa felet om säljaren vill. Det vill säga säljare har som ett första steg rätt att ansvara för att felet blir åtgärdat. Du bör alltså inte själv åtgärda ett fel (om det inte är akut) innan säljaren har fått möjlighet att ta ställning till hur denne vill gå vidare.

Förhandling – När säljaren mottagit en reklamation eller ett krav från köparen får säljaren ta ställning till detta. Om det är möjligt att komma överens kan en bostads- eller fastighetsjurist hjälpa er att skriva ett förlikningsavtal. Ett sådant avtal säkerställer att er överenskommelse blir giltig, tydlig och att ni undviker ytterligare problem.

Om säljaren helt motsätter sig ditt krav, får du som köpare ta ställning till om du är beredd driva ditt krav vidare till domstol.

Kontakta oss angående era frågor om skadestånd

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Att häva ett avtal eller få rätt i sin begäran om skadestånd kan innebära komplicerade juridiska processer. Bostadsjuristerna har mycket lång erfarenhet av framgångsrik förhandling i den här typen av situationer, och kan även hjälpa dig som fått krav riktade mot dig. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer under ett kostnadsfritt inledande samtal.
LÄS MER

Tvist efter köp/försäljning

Läs om hur vi kan bistå dig vid en tvist.

Tvist med hantverkare

Läs mer om dina rättigheter gentemot hantverkare.

Vattenskada/Fuktskada

Har du upptäckt en vattenskada/fuktskada? Vi vet vad som ska göras.

Förlikningsavtal

Har du och din motpart kommit överens? Vi har avtalen som behövs.