Juridik för er bostadsrättsförening

Att bo i bostadsrätt ger större trygghet och frihet än att bo i en hyresrätt men det innebär också vissa åtaganden. En förutsättning för ett trivsamt boende i en bostadsrättsförening, stor som liten, är att föreningen sköts på rätt sätt. Tyvärr är det inte alltid helt lätt att hålla reda på alla de regler som gäller för att driva en bostadsrättsförening. Hur ska stadgarna se ut och när/hur kan det ändras. Hur utses styrelsen? När krävs egentligen en extra stämma? Vad gör man åt en “besvärlig” medlem som stör de andra? Vilka regler gäller i förhållande till olika myndigheter? Styrelsen måste agera på ett korrekt sätt rent formellt, känna till sitt ansvarsområde och ha koll på vilka allmänna krav som kan ställas på föreningens medlemmar.

Bostadsrättsförening

Vi har lång vana och rätt kompetens för att hjälpa bostadsrättsföreningar med juridisk rådgivning.

1. Viktiga beslut fattas på föreningsstämma

En bostadsrättsförening styrs genom demokrati och föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. För större, vägledande beslut krävs det att föreningens samtliga medlemmar får säga sitt. Alla bostadsrättsföreningar måste hålla en årsstämma och det finns också möjlighet att hålla extrastämmor om det behövs. Allmänt kan sägas att för ändringar i stadgarna och större ombyggnationer krävs det ett beslut på antingen årsstämma eller en extrastämma. På stämman tas också motioner upp, det vill säga önskemål och förslag från medlemmar. Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Vanligtvis är det styrelsen som tar ansvar för att sköta förarbete och leda stämman, men alltfler bostadsrättsföreningar väljer att skaffa extern hjälp för att förbereda, leda och föra protokoll vid stämman. Detta lättar på styrelsens arbetsbörda och ger ökad trygghet för hela föreningen att allt sköts på rätt sätt.

2. En väl fungerande styrelse är av avgörande betydelse

Utifrån de beslut som fattas av medlemmarna på föreningsstämman är det sedan bostadsrättsförenings styrelse som sköter den löpande verksamheten. Har stämman gett instruktioner till styrelsen så ska styrelsen följa dessa. Alla frågor är dock inte stämmorfrågor utan utgör förvaltningsärenden och dessa har styrelsen rätt att fatta beslut om själva. Med andra ord så hanterar styrelsen de vardagliga frågorna. Styrelsen har skyldighet att se till att medlemmarnas boendemiljö är väl fungerande. Hit hör bl.a. frågor som hantering av störningar. En granne som spelar för hög musik, låter barnen springa inomhus i träskor eller har en hund som inte mår bra av att vara ensam. Det är mycket viktigt att sådana frågor sköts på rätt sätt ur juridisk synpunkt. En s.k. rättelseanmaning – en varning till den som stör, måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltig och sedan kunna ligga till grund för ytterligare åtgärder, i värsta fall vräkning om det skulle krävas.

Vissa föreningar har svårt att rekrytera ledamöter till sina styrelser. Människor har fullt upp och de är rädda att ta på sig mer jobb. Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att det bästa sättet att påverka sin boendemiljö är just att sitta i styrelsen men att detta INTE innebär att man tagit på sig att göra allt jobb. Arbetet kan fördelas inom styrelsen men även till boende som inte sitter med i styrelsen. Ytterligare ett sätt att göra det lättare för styrelsen är att se till att de även i det löpande arbetet har tillgång till juridisk hjälp. Särskilt i vissa frågor som t.ex. ovan nämna störningar kan det också vara av stort värde att låta en oberoende person som agerar i en professionell ställning hantera frågan istället för att du som styrelseledamot och granne ska hantera problemet. Att notera är att ett av de vanligaste förekommande klagomålen mot styrelser är att de inte tar sitt ansvar när det gäller störningar

3. Stadgarna är föreningens styrdokument

Det finns detaljerade regler om hur en bostadsrättsförening ska skötas. Föreningens egna stadgar ska fungera som en ram kring verksamheten. Exempelvis regleras inte hur många möten styrelsen ska hålla per år i lagstiftning men detta är något som kan skrivas in i stadgarna. Däremot finns det detaljerade regler i lagstiftning (Bostadsrättslagen) om hur beslutsfattande ska gå till och hur besluten ska dokumenteras för att vara giltiga. Hälften av styrelsens ledamöter måste vara närvarande för ett giltigt beslut. Allt som förekommit på ett möte och vilka beslut som fattats ska skrivas ned i ett protokoll, även avvikande meningar måste noteras. Ofta uppkommer också frågor om jäv. Som huvudregel kan sägas att en styrelseledamot inte får vara med och handlägga eller rösta i en fråga som gäller medlemmen själv eller ett företag som den har koppling till (är anställd av eller äger), men den kan alltid lämna information till styrelsen.

4. Medlemmarnas ansvar och rättigheter

Alla, inte bara styrelsen, har ansvar för verksamheten i en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening fungerar som bäst om de boende medverkar till, och samverkar inom föreningens verksamhet. Detta individuella ansvar har oerhört stor betydelse. Det kan innebära att man aktivt utför visst arbete åt föreningen, men det kan också räcka med att man tar till sig information från föreningen och vid behov röstar på föreningsstämman. I vissa föreningar kan man ha valt att utföra det mesta själva, i andra har man istället valt att ha fokus på t.ex. endast en årlig gemensam gårdsstädning, och att då grilla korv tillsammans för ökad samhörighetskänsla. Det finns inget rätt eller fel utan varje förening utvecklar sin egen verksamhet.

Som medlem i en bostadsrättsförening har man inte bara ansvar utan också många rättigheter men det kan vara svårt att veta vart gränserna går. Hur får t.ex. gemensamma utrymmen användas? Vilka renoveringar får en medlem göra inne i sin egen lägenhet? Kan sanktioner mot medlemmar som inte deltar i stämmor eller gemensamma städdagar införas?

5. Skaffa juridisk hjälp redan från början

Genom att skaffa juridisk hjälp redan för början, läggs grunden för en framgångsrik bostadsrättsförening. Detta gäller särskilt vid bildandet av en ny förening. Låt en erfaren bostadsjurist vara med och skriva stadgarna så att inget glöms bort och inget står i strid mot gällande lagstiftning. Även för etablerade föreningar är det av stort värde att hålla regelbunden kontakt med en bostadsjurist. Denne har koll på när det sker ändringar i lagstiftningen (vilket kan kräva ändringar i era stadgar) och kan hjälpa till när det uppkommer frågor i den löpande verksamheten som i exemplet ovan och även i tvister med medlemmar, dåliga hantverkare eller besvärliga hyresgäster m.fl. Vissa föreningar använder sig av en jurist för att sköta många av de löpande uppgifterna som t.ex. att kalla till och delta på stämmor och styrelsemöten där avgörande frågor ska diskuteras. Juristen finns med både för administrativt stöd och juridisk expertis. Många av de föreningar vi har etablerade förhållanden med har märkt att det blivit lättare att rekrytera ledamöter till styrelsen. Rädslan för att göra “fel” och dra på sig ett personligt ansvar gör att många som egentligen har ett stort intresse och vill påverka i sin förening ändå inte vågar tacka ja till ett styrelseuppdrag.

Så kan vi bistå er bostadsrättsförening

  • Upprättande av stadgar.
  • Tvistelösning med föreningsmedlemmar eller med styrelsen.
  • Informationskvällar för föreningen och/eller styrelse.
  • Löpande information och rådgivning avseende styrelseansvar.
  • Föreningens skyldigheter mot medlemmarna.
  • Rådgivning avseende ombyggnationer.
  • Avtal för upplåtelser, t.ex. av hyreslokaler.

Kontakta oss med frågorna i er bostadsrättsförening

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan hjälpa er, antingen löpande eller med punktinsatser.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna bostadsjurister. Om du har en tvist mot din förening eller dess styrelse, kan vi däremot tyvärr inte ta på oss ditt ärende.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Här hos Bostadsjuristerna har vi oslagbar erfarenhet av att jobba nära med både små och stora bostadsrättsföreningar. Vi har den rätta kunskapen för att hjälpa till att bilda och driva en bostadsrättsförening framgångsrikt. Hos oss kan du få hjälp med allt från allmän utbildning till kortare konsultationer i enskilda frågor. Vi hjälper till med att skriva stadgar, entreprenadavtal, vräkningar, årsstämmor och mycket mer, Genom oss har din förening alltid tillgång till den bästa hjälpen som finns när det gäller juridiska frågor som uppkommer inom en bostadsrättsförening.

LÄS MER

Dags för stämma?

Vi hjälper er inför och vid stämman?

Stadgar & stadgeändringar

Behöver ni ändra i föreningens stadgar?

Vanvård & störningar

Så här ska ni agera

Medlemmar som bygger

Vad har styrelsen för rättigheter och skyldigheter?

Skador & inre underhåll

Vilket ansvar har föreningen?

Stora byggprojekt

Har ni koll på regler, avtal och entreprenad?

Nybyggt hus

Dags för vald styrelse att ta över

Uppsägning av hyresgäst

Viktigt att allt går rätt till