Juridisk hjälp vid årsstämma för bostadsrättsförening

Det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening är årsstämman (eller en extra föreningsstämma) där alla årets viktigaste beslut ska fattas. Vad som skall behandlas på stämman framgår av lag. Bland annat har stämman att behandla frågor från medlemmarna (motioner) samt företa röstning beträffande de beslut som måste fattas av stämma. Uppgiften att hålla ordning på stämman, att ansvara för att samtliga obligatoriska punkter på dagordningen hanteras, att tillse att alla inkommande motioner behandlas och tillse att omröstning sker i lag stadgad ordning åligger stämmans ordförande.

Många föreningar väljer att anlita en jurist på Hallqvists Advokatbyrå Bostadsjuristerna som ordförande vid sina stämmor. Med en bostadsjurist som ordförande på er årsstämma kan ni få hjälp med korrekt information om hur röstning ska gå till, hjälp med att formulera punkter att rösta om och hjälp med innehållet i årsstämmoprotokoll (inklusive röstlängd). Många gånger har vi mött föreningar som fattat beslut på bostadsrättsföreningens årsstämma som styrelsen sedan har svårt att tolka. Man förstår helt enkelt inte uppdraget vilket naturligtvis gör det nästan omöjligt att genomföra.

Låt en juridiskt sakkunnig, och framförallt utomstående, person vara ordförande på er bostadsrättsförenings årsstämma för att underlätta för styrelsen och säkra kvaliteten på de beslut som fattas. Särskilt om ni har svåra frågor att besluta om eller tror att det kommer att bli eldiga diskussioner mellan medlemmarna – som det så ofta blir när många olika personligheter ska samsas.

Det kan också vara värdefullt för styrelsen att få rådgivning inför årsstämman för att t.ex. få diskutera hur olika beslutspunkter ska formuleras.

Hjälp inför och vid årsstämma i er bostadsrättsförening

Det är idag mer komplicerat än någonsin att driva bostadsrättsförening. Styrelsen sköter det löpande arbetet men det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening är årsstämman (eller en extra föreningsstämma) där alla årets viktigaste beslut ska fattas. För styrelsen i föreningen är det mycket att tänka på inför en stämma eftersom det är deras uppgift att se till att allt går rätt till inför och vid stämman. Kallelse ska skickas i rätt ordning, verksamhetsberättelse skrivas, motioner gås igenom och besvaras, dagordning fastställas, beslutsunderlag tas fram o.s.v.

Många föreningar agerar idag, förutom som fastighetsägare, också som hyresvärdar och arbetsgivare och beställare av stora, dyra entreprenader vilket innebär svårare och viktigare beslut på stämman. I samband med dessa kommer man i kontakt med flera komplicerade rättsområden som föreningsrätt, hyresrättsjuridik, entreprenadrätt, avtalsrätt, sakrätt, skadeståndsrätt och allmän fastighetsrätt. Det är alltså mycket värdefullt för föreningens styrelse att få juridisk rådgivning inför årsstämman. Det kan röra allt från hur kallelsen ska skickas och dagordningen fastställs, till hur beslutspunkter ska formuleras och vilka beslut som kan och bör fattas av föreningsstämman. Frågor om tolkning av stadgar och lagstiftning, vad verksamhetsberättelsen ska innehålla, jäv vid omröstning och vilken majoritet som krävs för att fatta olika typer av beslut är också vanliga.

Dessutom, att köpa bostadsrätt i Stockholm idag innebär en stor investering som måste skyddas. Beslut som fattas på en föreningsstämma kan få stora ekonomiska och personliga konsekvenser för medlemmarna vilket ofta leder till eldiga diskussioner och starka känslor på stämmorna. Ibland finns det situationer som styrelsen antingen har kämpat med på stämma efter stämma, eller en viss medlem som styrelsen inte listat ut hur de ska hantera. I värsta fall är det så jobbigt för styrelsen att enskilda styrelseledamöter är beredda att avgå på grund av just den frågan eller den personen. I sådana lägen kan det vara en ovärderlig avlastning för styrelsen att anlita en extern ordförande till föreningsstämman som utifrån sakkunskap kan inta en medlande roll.

Låt oss hjälpa till med er bostadsrättsförenings årsstämma:

  • Agera som ordförande på er årsstämma (årsmöte).
  • Förbereda kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse och informationsmaterial till er årsstämma.
  • Ge förslag på hur styrelsen ska ställa sig till medlemmarnas motioner till årsstämman och formulera styrelsens svar på motioner.
  • Hjälp med att formulera beslutspunkter.
  • Rådgivning om när styrelsen måste kalla till extra föreningsstämma.
  • Rådgivning om vilka regler som gäller för olika beslut vid årsstämma.
  • Informationskvällar för styrelsen eller medlemmarna.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Anlitar ni bostadsjuristerna får ni tillgång till både bred erfarenhet och riktig spetskompetens. Att jobba med bostadsrättsföreningar utgör kärnan i vår verksamhet. Dessutom älskar vi att jobba med människor och har under åren också skaffat oss väsentlig icke juridisk kunskap om hur man får motstridiga viljor att dra åt samma håll för en bättre fungerande förening. Med vår hjälp kan ni säkerställa att stämman genomförs på bästa sätt och att en bra grund läggs för styrelsens fortsatta arbete.