De 10 vanligaste misstagen i bostadsrättsföreningens stadgar

Att uppdatera stadgarna är något som ofta faller bort bland övriga arbeten i en bostadsrättsförening. Men några små förändringar kan få stor inverkan, och rätt uppdateringar kan hjälpa till att undvika onödiga bråk och i värsta fall tvister i domstol. Efter lagändringen som trädde i kraft förra året behöver de allra flesta bostadsrättsföreningar uppdatera sina stadgar. Stadgeförslaget ska presenteras senast på en föreningsstämma i utgången av juni år 2018. Här hittar du tips för att göra stadgarna så tydliga som möjligt – och några vanliga misstag som vi bostadsjurister ofta stöter på.

Reglerna för andrahandsuthyrning är otydliga

1. Reglerna för andrahandsuthyrning är otydliga

Tillåter ni andrahandsuthyrning och i så fall hur? Se till att ni anger i stadgarna att andrahandsupplåtelse kräver styrelsens skriftliga samtycke och hur ofta en medlem måste ansöka om lov, om ni vill ta ut en avgift och om den avgiften ska tas ut årligen eller vid en annan tidpunkt. Kom också ihåg att avgiften får vara högst tio procent av prisbasbeloppet per år.

Stadgarna har inte uppdaterats efter lagförändringar

2. Stadgarna har inte uppdaterats efter lagändringar

Att uppdatera stadgarna är inte alltid första prioritet, men det är viktigt att se till att de i alla fall är uppdaterade efter de senaste lagändringarna. Tyvärr ser vi ofta att det hänvisas till gamla lagar som redan har hunnits ändras, vilket skapar onödiga diskussioner mellan medlemmar och styrelse.

Delat ägande är inte reglerat

3. Delat ägande är inte reglerat

Undvik onödiga konflikter genom att tydliggöra i stadgarna om föreningen tillåter delat ägande eller inte. Detta blir aktuellt till exempel när föräldrar delfinansierar barnens nya lägenhet. Många köpare brukar också vilja veta om bostadsrättsföreningen tillåter delat ägande.

Reglering om medlemskap för juridisk person saknas

4. Reglering om medlemskap för juridisk person saknas

Tillåter ni företag i er bostadsrättsförening? Föreningen har enligt lag rätt att neka juridiska personer medlemskap. Frågan kan vara bra att förtydliga i stadgarna. Tänk också på att det finns en risk att föreningen blir oäkta om en och samma juridiska person köper för många lägenheter i fastigheten.

Det är inte angivet enligt vilka grunder årsavgiften beräknas

5. Det är inte angivet enligt vilka grunder årsavgiften beräknas

Avgifter kan vara en källa till tvister. Enligt lag ska det finnas med i stadgarna hur årsavgiften räknas ut – till exempel om årsavgiften fördelas mellan andelstal eller insatser och om ni tar ut några fasta avgifter för bredband eller liknande. Det bör också framgå om föreningen tar ut någon överlåtelse- eller pantavgift vid försäljning.

Det saknas tydlig uppgift om vem som har försäkringsansvar

6. Det saknas uppgift om vem som har försäkringsansvar

Vem tar ansvar för försäkringar? Det är viktigt att det framgår av stadgarna att bostadsrättslägenheterna ska försäkras med ett så kallat bostadsrättstillägg. Ange också att det är bostadsrättsinnehavaren som själv ansvarar för att teckna försäkringen och att se till att den omfattar fast inredning. Föreningen kan i annat fall teckna en kollektiv försäkring.

Det är otydligt hur ansvaret fördelas mellan inre och yttre underhåll

7. Det är otydligt hur ansvaret fördelas mellan inre och yttre underhåll

Det finns gränser för hur mycket underhåll föreningen kan skjuta över på medlemmarna, men i vissa fall kan däremot föreningen ta på sig ett större ansvar. Ange i stadgarna vad medlemmen själv ansvarar för. Vanligtvis ansvarar medlemmen för det inre underhållet (lägenhetens tak, väggar, golv m.m.) medan föreningen står för det yttre (tak, fasad, stamledningar m.m.).

Det saknas tydliga regler om motionstid

8. Det saknas tydliga regler för motioner

I stadgarna bör det anges vilken tidpunkt en medlem ska lämna förslag till styrelsen för att frågan ska tas upp under nästa stämma. Vissa föreningar vill att motionen ska komma in tidigt under året, andra lite senare. Vi föreslår att en motion bör komma in senast en månad före stämman.

Det finns brister i beslutsordningen för stadgarna

9. Det finns brister i beslutsordningen för stadgarna

Om medlemmarna är oense om ändringen i stadgarna krävs det två stämmor. På den första fattas då besluten med enkel majoritet och på den andra krävs minst två tredjedelar av medlemmarnas röster. (Vissa beslut har också högre majoritetskrav.) Alla ändringar ska sedan registreras hos Bolagsverket med två bestyrkta kopior. Viktigt att tänka på är att de nya stadgarna börjar gälla först när de har registrerats hos Bolagsverket.

Det saknas information om administrationen kring föreningsstämman

10. Det saknas information om administrationen kring föreningsstämman

Om en kallelse inte har lämnats till medlemmarna i rätt tid kan stämman ogiltigförklaras. Se därför till att allt sker enligt stadgarna och glöm inte att det är nya kallelsetider från och med juli 2017, fyra-sex veckor (mot tidigare två-fyra). Vissa avsteg kan göras i stadgarna. Se också till att det framgår i kallelsen vilka ärenden som ska behandlas på stämman. I protokollet ska det framgå hur en omröstning fallit ut. Protokollet ska undertecknas av ordförande och minst en justeringsman.

Kan vi hjälpa till?

Läs mer här om hur vi kan hjälpa er med att justera er bostadsrättsförenings stadgar: Stadgar BRF

Kostnadsfritt samtal!

Vi kan bostadsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri rådgivning.

Hej, mitt namn är Sofie. Jag är en av juristerna som tar emot din fråga!

Varför Bostadsjuristerna?

Bra och välskrivna stadgar är en nödvändighet för att en bostadsrättsförening ska fungera på ett bra sätt. Att skapa eller ändra i dessa är lättare sagt än gjort och när en förändring måste till finns det mycket att ta hänsyn till och se upp med. Det kan, helt enkelt, ställa till det om ni som bostadsrättsförening inte ändrar era stadgar enligt gällande lag och praxis. Vi på Bostadsjuristerna är specialiserade på dessa frågor och kan hjälpa er med en smidig och rättssäker process.